1. ÀMBIT DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra (les “Condicions Generals” o les “CGC”) juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre l’entitat BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. ( “BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L.”), amb C.I.F. B-67211870, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 46460, foli 98, full número 519.737, inscripció 1ª, i el domicili es troba en Carrer Manel Farrés, 35 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona), i els clients que contractin els productes i serveis (el / s “Client / s” o “Usuari / es” i el / s “Producte / s”) oferts per BIOENERGETICA PIRINENCA, SL a través de la botiga online (la “Botiga Online”) disponible a l’apartat Botiga del lloc web www.biomassenergetic.com (el “Lloc Web”).

El referit lloc web és titularitat de BIOENERGETICA PIRENAICA, S.L., tal com s’indica a l’Avís Legal, que també és la que actua com a venedora en les transaccions dutes a terme a la Botiga Online.

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. opera en el tràfic mercantil sota el nom comercial de Biomass Energetic.

Podeu obtenir més informació sobre BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic admin@biomassenergetic.com.

2. DESTINATARIS

Els productes oferts a la Botiga Online van dirigits, únicament i exclusivament, a persones físiques, majors d’edat, ia persones jurídiques, en ambdós casos conceptuades com “consumidors” o “usuaris” en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (“Llei de Consumidors i Usuaris”). En conseqüència, no podran adquirir els Productes oferts a través de la Botiga Online, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, menors d’edat, supermercats, grans superfícies, majoristes, distribuïdors i intermediaris.

Es considerarà Usuari la persona registrada en el Lloc Web. Una vegada que l’Usuari faci una comanda (“Comanda”) i completi aquest Comanda, adquirirà la condició de Client.

3. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

La realització d’una compra a la Botiga Online requerirà l’acceptació, plena i sense reserves, de les CGC, així com de les condicions particulars que, si escau regeixin l’adquisició, en els següents termes:

La primera vegada que un Usuari registrat compra haurà de marcar el checkbox d’acceptació corresponent. Les següents vegades que compri el checkbox apareixerà premarcat, llevat que s’hagin modificat les CGC, en el cas s’avisarà que hi ha hagut canvis en les mateixes i l’Usuari registrat haurà de tornar a marca el checkbox com a mostra d’acceptació.

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment, les CGC. Per tant, l’Usuari haurà de llegir atentament les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a la Botiga Online, ja que les mateixes poden patir modificacions.

Les CGC es complementen amb l’Avís Legal i la Política de Privadesa (“LOPD”), que hauran de ser acceptades íntegrament pels Usuaris del Lloc Web amb caràcter previ a la realització de la compra i, un cop acceptades, s’entendran incloses en les CGC als efectes legals oportuns.

4. PRODUCTES I PREUS

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. ofereix una simple oferta de productes en la seva Botiga Online, respecte dels quals apareixerà a la pantalla el seu preu i les seves característiques. BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. l’informa que les imatges dels Productes que l’Usuari podrà visualitzar a la Botiga Online es mostren només als efectes identificatius i descriptius, podent diferir dels finalment lliurats al Client.

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la Botiga Online, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els Usuaris i en els volums requerits per aquests en el moment d’efectuar la Comanda. En el cas que en el moment de realitzar el lliurament de la Comanda, BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. no comptés amb algun producte dels seleccionats pel Client, es reemborsarà el producte de la Comanda a l’Client tenint en compte el preu de la mateixa de l’import final de la Comanda.

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. garanteix que els productes subministrats a través de la Botiga Online compten amb els més alts estàndards de qualitat.

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. garanteix al Client el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. li informa que totes preus mostrats a la Botiga Online inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

4.1 Informació rellevant dels Productes

A l’respecte del que indica a l’inici d’aquest apartat 4, la nostra Botiga Online compleix amb totes els requeriments legalment exigibles.

Excepcionalment, per la introducció de millores en els articles comercialitzats, és possible que el Producte finalment subministrat pateixi alguna variació en les seves característiques respecte de les indicades a la Botiga Online. Per aquest motiu, es recomana que, abans d’adquirir i consumir o utilitzar els Productes de la Botiga Online, llegeixin amb deteniment la informació disponible a la nostra Botiga Online juntament amb la continguda en l’etiquetatge. BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. no es fa responsable de possibles imprecisions o incorreccions en la informació continguda a la Botiga Online.

Addicionalment, si el Client desitgés informació suplementària i actualitzada sobre les concretes característiques o indicacions de seguretat d’un determinat producte, pot posar-se en contacte amb el fabricant o amb el Servei d’Atenció a client a través de l’correu electrònic admin@biomassenergetic.com.

La present advertiment té per objecte exclusivament garantir la seguretat en la utilització dels Productes comercialitzats i no afecta els drets dels consumidors i usuaris de la Botiga Online.

4.2 Ús de codis promocionals

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. pot oferir a l’Client, bé a través de les seves eines de Màrqueting, bé a través d’acords amb altres empreses o llocs web, la possibilitat d’utilitzar codis promocionals que podran ser introduïts a la pàgina de resum de l’cistella per l’Usuari quan la promoció aquest activa ja que també ho estarà el camp per introduir-los. Els descomptes que s’apliquin amb els codis promocionals podran ser de diferents tipus:

 • Descompte aplicable a part de la comanda;
 • Descompte aplicable a la totalitat de la comanda;
 • Descompte amb o sense compra mínima exigida;
 • Descompte en valor o descompte percentual;
 • Etc.

Les condicions concretes de cada codi promocional seran les que apareguin associades a la mateixa, entenent si aquestes no estiguessin escrites, les condicions generals expressades en aquest punt.

Els Usuaris que facin ús de codis promocionals en el lloc web www.biomassenergetic.com de tenir en compte que aquests poden no ser acumulables.

Tots els codis promocionals que BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. faciliti per correu electrònic o altres mitjans digitals als seus clients tindran una validesa màxima d’un (1) mes a menys que s’especifiqui el contrari.

L’aplicació d’un codi promocional pot quedar supeditada a una compra per un import mínim determinat i de fet el més normal és que així sigui.

Els Usuaris que facin ús de codis promocionals en el lloc web www.biomassenergetic.com de tenir en compte que aquests poden no ser acumulables.

Tots els codis promocionals que BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. faciliti per correu electrònic o altres mitjans digitals als seus clients tindran una validesa màxima d’un (1) mes a menys que s’especifiqui el contrari.

L’aplicació d’un codi promocional pot quedar supeditada a una compra per un import mínim determinat i de fet el més normal és que així sigui.

Els codis promocionals han de ser utilitzats en la seva totalitat en cada acte de compra, no podent-se acumular porcions dels mateixos a posteriors compres. En el cas que, per estoc insuficient, BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. no pugui servir tot el demanat per l’Usuari i la comanda hagi estat realitzat amb codis promocionals, resultant d’aquesta manera els codis promocionals gastats només en part, BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. no retornarà l’import sobrant d’aquests codis a l’usuari.

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. es reserva el dret de cancel·lar els codis promocionals o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut de el sistema de generació d’aquests codis. Es considera ús fraudulent o indegut de el sistema de codis promocionals, entre d’altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l’ús de codis promocionals de la mateixa campanya en diferents comandes de el mateix usuari o lliurar en la mateixa direcció postal, quan aquest ús estigui limitat a un codi per usuari. Així mateix, BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. es reserva el dret a anul·lar tots els codis promocionals associats als comptes sospitoses d’ús indegut de el sistema de codis promocionals.

Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut de el sistema de descompte per codis promocionals fet d’usar codis promocionals d’invitacions amb l’objectiu de autoconvidar, encara que es tracti d’usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa direcció de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l’ús de diferents comptes de correu electrònic per a l’ús d’un mateix codi promocional creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra o d’un sol ús, i la compra vagi destinada a un mateix usuari i/o adreça postal de lliurament.

5. PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

5.1 Procediment de Compra

L’Usuari podrà realitzar les seves compres en línia les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

Un cop l’Usuari entra a la Botiga Online, apareixeran a la pantalla els Productes disponibles, amb les seves característiques i els seus preus, ordenats per categories. L’Usuari podrà anar afegint els productes escollits fent clic al botó “Afegir a la cistella” situat a la part inferior esquerra de la imatge de cada Producte o bé sota de la descripció dins de la pàgina de cada producte. A la secció dreta del menú superior de la pantalla “Cistella” podrà ser visualitzat per l’Usuari el contingut d’la Comanda. Un cop finalitzat la Comanda, l’Usuari haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar compra”, visible sota de la llista de productes que es troben a la cistella. Finalment, l’Usuari ha de procedir a l’pagament de la seva compra, per a això haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, d’acord amb el que s’indica en el següent apartat 5.2.

S’informa el Client que el càrrec de la Comanda serà realitzat de manera efectiva a la targeta de crèdit o dèbit en el moment de l’acceptació de la compra.

5.2 Mitjans de pagament

Per procedir a l’pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, podent-se utilitzar els mitjans de pagament que s’indiquin a la Botiga Online en cada moment.

En tot cas, en línia amb el que preveu l’apartat 4.1 anterior, l’ús de cupons o codis de descompte pot ser sotmès a condicions específiques, addicionals als que aquí s’estableix, pel seu contingut, producte a què es refereixen, per la condició de qui els fa servir, etc., que seran en tot cas comunicades a l’Usuari durant el procés de compra i que hauran de ser complertes en la seva integritat per a l’ús de l’cupó o codi de descompte corresponent.

5.3 Confirmació Documental

A la finalització de la Comanda per part del Client, aquest podrà visualitzar en la pantalla del seu ordinador la comprovació de la contractació efectuada i el número de confirmació de la comanda.

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. procedirà a remetre-justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes a l’adreça de correu electrònic indicada, i en un termini no superior a vint (24) hores a comptar de la finalització de la Comanda per part del Client.

6. LLIURAMENT I RECOLLIDA

6.1 Cobertura Geogràfica

La Botiga Online està disponible a tot el món, es poden adquirir des d’on l’usuari vulgui. Queden excloses totes aquelles zones no pertanyents a Espanya per a l’adquisició i enviament del producte.

6.2 Calendari de lliurament o recollida

Els lliuraments de les comandes a l’adreça de correu facilitada oa l’adreça postal pel Client es realitzaran de dilluns a divendres, al llarg del dia, excepte dies festius, tant nacionals, com autonòmics i locals, en un termini de 3 dies hàbils des que es va confirmar la Comanda i va ser acceptat per la plataforma. Per les comandes realitzades durant ofertes o promocions especials, el termini de lliurament pot ser de cinc dies laborables.

6.3 Despeses d’enviament o Lliurament

Excepte en aquells supòsits en els quals hi hagi alguna promoció especial, les despeses d’enviament sempre seran de 0 €.

6.4 Forma de lliurament

La forma de lliurament serà a el domicili o adreça indicada pel client.

Els riscos de pèrdua o deteriorament del producte es transfereixen al Client en el moment que aquest signa l’albarà de recepció.

En el supòsit d’absència de l’Client de el domicili o adreça indicada en el moment de lliurament de la Comanda, l’empresa logística encarregada del lliurament de la Comanda es posarà en contacte amb el Client per a convenir una nova data de lliurament de la Comanda. En aquests casos, el Client haurà d’assumir els costos de lliurament i/o recollida novament, si hi ha nous recàrrecs.

7. DESISTIMENT: POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Per a l’exercici d’aquest dret, el Client haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic admin@biomassenergetic.com, dins dels catorze (14) dies hàbils següents a la data de lliurament, en el qual manifesti la seva decisió de desistir de la compra realitzada i, conseqüentment, de tornar el Producte.

El Producte ha d’estar sense utilitzar i en perfectes condicions. Un cop rebuda la mercaderia, i prèvia comprovació de l’estat de la mateixa, es procedirà a l’reintegrament del seu import.

D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, es recorden les excepcions a el dret de desistiment que principalment poden resultar d’aplicació en el cas dels Productes: el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, i el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

8. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’usuari registrat o Client serà responsable de:

 • Tots aquells actes que contravinguin el que disposa aquestes CGC, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l’ordre públic.
 • Qualsevol acte que realitzés de manera diferent al que BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L., a través de la Botiga Online, designés en les seves indicacions o instruccions sobre el funcionament i utilització dels Productes.
 • La utilització que faci dels Productes adquirits, exonerant a BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. de la responsabilitat derivada de qualsevol dany que pogués causar qualsevol utilització correcta o incorrecta dels Productes.
 • La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb què omplís cada un dels formularis que BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. requereix.
 • Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l’usuari registrat o Client va perdre, va revelar, va descurar o, de qualsevol manera, va deixar per causes imputables a ell, que un tercer conegués les seves dades personals necessàries per a la adquisició dels Productes.
 • Els danys i perjudicis de tota naturalesa que BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. pugui patir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes CGC.

En cap cas BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. respondrà de:

 • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin causar als usuaris per la interrupció, terminació o disfunció de la Botiga Online, per causes no imputables a BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L.
 • El mal ús, instal·lació o tractament dels Productes realitzat pel Client o per un tercer, no seguint les instruccions i la documentació aportada per BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. i/o amb el Producte.

Les condicions de Garantia aplicable als Productes es regeixen d’acord amb el que preveu la Llei de Consumidors i Usuaris, i en cas de garanties superiors a les legalment exigides, tal com s’indiqui en cada cas.

9. SERVEI D’ATENCIÓ A EL CLIENT

BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. posa a la seva disposició un servei d’atenció a client per via electrònica en la direcció admin@biomassenergetic.com a què es pot dirigir el Usuari davant de qualsevol incidència que sorgeixi en el procés de contractació online.

10. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions generals es regiran per la legislació espanyola comú, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Condicions Generals, tant BIOENERGETICA PIRINENCA, S.L. com els Usuaris o Clients, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia al seu fur propi si n’hi ha.

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?